opc_loader

Menu

Print deze pagina:

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Toepasselijkheid
  1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van D'ETOILES CASIOPÉ zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
  2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
  3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
  4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van D'ETOILES CASIOPÉ  worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door D'ETOILES CASIOPÉ ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 1. Aanbiedingen / overeenkomsten
  1. Alle aanbiedingen van D'ETOILES CASIOPÉ zijn vrijblijvend en D'ETOILES CASIOPÉ behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
  2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door D'ETOILES CASIOPÉ. D'ETOILES CASIOPÉ is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt D'ETOILES CASIOPÉ dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 1. Prijzen en betalingen
  1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en inclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
  2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen tien (10) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen tien (10) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  3. Betaling kan geschieden per vooruitbetaling en via iDEAL. Bij betaling per bank  geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van D'ETOILES CASIOPÉ.
   Bij overschrijding van de betalingstermijn kan D'ETOILES CASIOPÉ  bepalen of de bestelling al dan niet wordt geannuleerd.
  4. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door D'ETOILES CASIOPÉ.

 1. Levering
  1. De door D'ETOILES CASIOPÉ opgegeven levertijden te weten; voor artikelen die op voorraad zijn geld een levertijd van 1 tot 5 werkdagen. Voor artikelen die niet op voorraad zijn zal D'ETOILES CASIOPÉ u hier tijdig van op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd met D'ETOILES CASIOPÉ over een te komen. Bij ontbinding van de overeenkomst worden reeds betaalde bedragen binnen 14 dagen teruggestort.
  2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 1. Eigendomsvoorbehoud
  1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan D'ETOILES CASIOPÉ verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 1. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
  1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door D'ETOILES CASIOPÉ geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
  2. D'ETOILES CASIOPÉ  garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 1. Artikel 7. Retourneren / Recht van retour
  1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u D'ETOILES CASIOPÉ daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen (weekend meegerekend) na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email kennis te geven.
  2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft D'ETOILES CASIOPÉ de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten indien op voorraad.
  3. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) dagen (weekend meegerekend) na aflevering aan D'ETOILES CASIOPÉ te retourneren. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: het artikel mag niet gebruikt zijn en moet onbeschadigd en compleet in de originele verpakking
  4. worden teruggestuurd. De kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening.

 1. Garantie
  1. D- ETOILES CASIOPE garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
  2. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal D'ETOILES CASIOPÉ de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van D'ETOILES CASIOPÉ, vervangen of zorgdragen voor herstel.
  3. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek ontstaan is als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van D'ETOILES CASIOPÉ, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor dit product niet bestemd is.
  4. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

 1. Bestellingen / communicatie
  1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en D'ETOILES CASIOPÉ, dan wel tussen D'ETOILES CASIOPÉ en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en D'ETOILES CASIOPÉ, is D'ETOILES CASIOPÉ niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van D'ETOILES CASIOPÉ.
 2. Overmacht
  1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft D'ETOILES CASIOPÉ ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat D'ETOILES CASIOPÉ  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan D'ETOILES CASIOPÉ kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 1. Artikel 11. Diversen
  1. Indien u aan D'ETOILES CASIOPÉ schriftelijk opgave doet van een adres, is D'ETOILES CASIOPÉ  gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan D'ETOILES CASIOPÉ  schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
  2. Wanneer door D'ETOILES CASIOPÉ gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat D'ETOILES CASIOPÉ deze Voorwaarden soepel toepast.
  3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met D'ETOILES CASIOPÉ in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door D'ETOILES CASIOPÉ  vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
  4. D'ETOILES CASIOPÉ is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 1. Auteursrecht / Copyright
  1. Op alle afbeeldingen of gedeelten van afbeeldingen die op deze website beschikbaar zijn. zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur is vermenigvuldiging van afdrukken of complete tekstgedeeltes van gedownloade documenten bestanden / fotografien op basis van het auteursrecht ten strengste verboden.